Navigace

Obsah

Informace rodičům

Aktuální pravidla pro provoz ZŠ i MŠ od 1. září 2020

1. Vstup do budovy základní i mateřské školy je pro všechny cizí účastníky včetně rodičů povolen pouze s rouškou.

2. Nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

3. U chronicky nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako je rýma a kašel, potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Potrzení odevzdávají děti třídnímu učiteli co nejdříve. 

4. Rodič neposílá do školy/školky dítě s příznaky infekčního onemocnění (pokud se dítě už ráno necítí dobře, mělo by zůstat v každém případě doma!!!).

5. V případě podezření na výskyt infekčního onemocnění (nejen covid-19) u dítěte, škola/školka kontaktuje zákonného zástupce. Ten má povinnost si dítě v co nejkratší čase vyzvednout (prosíme rodiče o telefonickou dostupnost sebe, případně jiného rodinného příslušníka).

6. V případě, že si rodiče vyzvedávají děti podle bodu 5, kontaktují dětského lékaře, aby rozhodl o dalším postupu.

7. Při vstupu do školy je dětem změřena teplota.

8. Děti si po vstupu do školy důkladně umyjí ruce mýdlem, popř. provedou desinfekci rukou a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole/školce.

9. V případě výskytu onemocnění COVID 19, škola/školka informuje rodiče o opatřeních ze strany KHS.

10. Škola/školka není sama povinna KHS kontaktovat.

11. Pokud je z důvodu karantény nebo mimořádných opatření znemožněna přítomnost více než poloviny žáků/dětí třídy, poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem (v případě MŠ u dětí, pro které předškolní vzdělávání povinné).

12. O způsobu distanční výuky a způsobech jejího hodnocení škola/školka informuje zákonné zástupce.

13. Škola/školka v rámci distančního vzdělávání individuálně přistupuje k materiálním možnostem dětí.

14. Distanční výuka je uzákoněna, tedy je povinná!

15. Provoz školní jídelny bude probíhat s dodržováním doporučených hygienických pravidel (odchod na oběd bude probíhat standardně dle rozvrhu).

16. Provoz školní družiny bude probíhat bez omezení.

17. Škola/školka se bude řídit aktuálními epidemiologickými opatřeními a nařízením vlády.

18. Veškeré aktuální informace a změny budou zveřejňovány na webu školy.

 

 

25. 8. 2020

Slavnostní zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci, už je tu zase Š K O L A!

Slavnostní zahájení školního roku 2020-2021 se uskuteční v úterý 1. září 2020 v 9:00

hodin u pamětní lípy za přítomnosti všech dětí, žáků, rodičů  a zástupců obce Heršpice.

 

Našim prvňáčkům budou předány dárečky a přivítáme nové paní učitelky.

Po slavnostním zahájení se žáci školy rozejdou do svých domovů.

Do školních lavic usedneme 2. září 2020 v 8:00 hodin a pustíme se společně do práce.

 

Školní stravování a školní družina (6:45-7:45; 11:45 - 15:45) zahájí svoji činnost pro žáky

od 2. září 2020.

 

Ačkoli začátek školního roku není státním svátkem, pro nás všechny je to každoročně mimořádný

den. Po dlouhé době uvidíte své kamarády, paní učitelky i ostatní pracovníky naší školy. S rodiči se 

sejdeme ve čtvrtek 3. září v 15:00 ve třídách, na prvních třídních schůzkách.

 

Někdo se do školy těší, někomu se chce méně, někomu vůbec ne. Říkáte si, zase brzy ráno

vstávat…, ale věřte, nejste v tom sami. I nám dospělým se mnohdy do vstávání nechce. Ale letos

se do školy všichni moc těšíme.

Přeji všem žákům, učitelům, správním zaměstnancům a rodičům, ať je tento školní rok  rokem

pohodovým.

Hodně štěstí a pevné zdraví!
Mgr. Hana Plachá
ředitelka školy

 

 

 

18. 8. 2020

Organizace školního roku 2020-2021

Začátek školního roku:    úterý   1. 9. 2020

Podzimní prázdniny:        čtvrtek  29.10. a pátek 30.10. 2020

Vánoční prázdniny:          středa   23.12. 2020 – neděle 3.1. 2021

Předání pololetního vysvědčení:   čtvrtek  28. 1. 2021

Pololetní volno:               pátek 29. 1. 2021

 Jarní prázdniny:              pondělí  22. 2. – pátek 28. 2. 2021

Velikonoční prázdniny:  čtvrtek     1. 4. 2021 

Hlavní prázdniny:           čtvrtek     1. 7. – úterý 31. 8. 2021

 

23. 6. 2020

Vyúčtování stravného

Vyúčtování stravného bude provedeno po ukončení školního roku a přeplatek převeden na Váš účet v červenci.

 

12. 6. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

přehled činnosti školy do konce 30. června 2020

On-line výuka bude probíhat do 26. června 2020 dle pravidelných rozpisů.

Pedagogická rada: 23. června 2020 - uzavření klasifikace

Fotografování 22.6.2020 v 8:00 hodin s rouškami 

Úklid školy 26. 6. 2020 - všichni žáci si odnesou veškeré osobní věci

Pasování předškoláků a rozloučení s žáky 4. ročníku 29.6.

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 30. ČERVNA 2020 V 8:00 S PŘEDÁNÍM VYSVĚDČENÍ

 

Od 9:00-12:00 hodin  si můžou přijít pro vysvědčení žáci, kteří se učili doma a 

vyzvednou si i věci, které zůstaly ve škole (úbor, papučky, VV potřeby,..).

 

V případě, že by to nebylo možné, domluvte si náhradní termín se svými

třídními učiteli (1. - 2. třída: Mgr. Hana Plachá; 3. a 4. třída: Mgr. Zdislava

Nováková).

        

 

                    Děkuji za pilnou a svědomitou práci.

                                              Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy  

 

 

28. 5. 2020

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat o změnách, které z důvodu aktualizace manuálu ministerstva školství o ochraně zdraví proběhnou v naší škole.

Přehled úprav:

Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)1, 2, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.,

Příchod ke škole a pohyb před školou:

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu2, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

V budově školy:

Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat například třídy lichých/sudých ročníků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu v budově školy nasadí roušky.3 Pro všechny osoby nacházející se mimo budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu 3, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve třídě:

Složení skupin žáků se stanoví předem a pro žáky 1. stupně je neměnné,

Ředitel může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin.

Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření je nyní již možné za dodržování aktuálních mimořádných opatření (zejm. platných pravidel pro nošení roušek) chodit se žáky mimo areál školy. O pohybu mimo areál školy by ale měli být informováni zákonní zástupci žáků. Je vhodné minimalizovat kontakt s jinými osobami a chodit pouze na bezpečná místa, tedy typicky místa, kde se nepohybuje příliš mnoho osob a je tedy minimální riziko přenosu viru.

— Vícedenní akce jsou zakázané (například školy v přírodě, vícedenní výlety, apod.).

 

Na  základě úprav od 29. 5. 2020, s dodržením bezpečnostních pravidel, budou žáci školy chodit i mimo areál školy (vycházky, výuka v areálu Hejtmánkovo,..)

 

                                   28. 5. 2020                                     Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy

25. 5. 2020

Vážení rodiče,

návrat do školních lavic proběhl v klidu a za dodržení bezpečnostních podmínek. Před zahájením výuky byla provedena dezinfekce celé budovy školy.
 

Žákům byla změřena teplota (pokud bude vyšší než 37 stupňů, žák musí zůstat doma), předali prohlášení, proběhla řádná dezinfekce rukou a přešli do své třídy. Zde byli poučeni o bezpečném chování v budově školy (ve třídách, na chodbách, WC,..) a na školní zahradě.

Ve třídách byly připraveny lavice s rozestupy, dezinfekční mýdla a papírové ručníky.

Z důvodu prolínání žáků v šatně jsme, na základě dnešní zkušenosti po dohodě s vyučujícími, upravili nástup do školy:

1. a 2. třída  v 8:00 hodin

3. a 4. třída  v 7:45 hodin

Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy

22. 5. 2020

Vážení rodiče,

v pondělí  25. května 2020 se část žáků vrátí do školních lavic a část bude nadále pracovat doma. Na webových stránkách školy je zveřejněn vnitřní předpis podle kterého bude výuka probíhat a prohlášení, které je nutno vyplnit a v den nástupu předat vyučujícímu. Bez tohoto prohlášení nemůže být žák vpuštěn do školy. Žákům, kteří zůstanou  pracovat ve výuce doma, budou na webových stránkách , jako doposud, předávány úkoly.

Online výuka bude probíhat jenom v 1. a 2. ročníku vždy pondělí, středa , pátek.

1. ročník  10:00 – 11:00

2. ročník  08:00 – 09:00

Dne 25. května online výuka nebude z důvodu zahájení školní výuky

Chtěla bych požádat všechny rodiče, aby veškeré pracovní listy, které žáci vypracovali doma, předali vyučujícímu             do 29. května 2020.

Závěrečná klasifikace všech žáků bude probíhat tradičním způsobem (známkami).

 

S přáním pevného zdraví, klidu a pohody

 

Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy

 

11. 5. 2020 

ŽÁDÁME RODIČE, KTEŘÍ JEŠTĚ NEODESLALI DOTAZNÍK TÝKAJÍCÍ SE NÁSTUPU DĚTÍ DO ŠKOLY, ABY TAK CO NEJDŘÍVE UČINILI. 

DĚKUJEME

TERMÍN ODESLÁNÍ DOTAZNÍKU: 11. 5. 2020

 

 

6.5.2020

Mateřská škola a Základní škola Heršpice oznamuje rodičům, že obnovení provozu MŠ i ZŠ se uskuteční 25. května 2020.

Prosím o prostudování vnitřního předpisu, vyplnění krátkého dotazníku  a zaslání zpět na e-mailovou adresu školy zsherspice@seznam.cz

do 11. 5. 2020

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS

 

DOTAZNÍK

 

30.4.2020

 

Hodnocení žáků ve školním roce 2019-2020 - vyhláška

Metodika pro hodnocení žáků

Informace k uvolňování epidemiologických opatření - základní školy

Čestné prohlášení

 

Ředitelství ZŠ, MŠ ( tel. 602296624)

Úterý: 8:00 - 10:00

Vážení rodiče a žáci,

často se objevují dotazy ke dvěma tématům, která logicky hodně všechny zajímají, tak nyní využiji tohoto prostoru, abych vysvětlila právě zde, jak se věci mají.

První kategorií jsou otázky na to, jak to bude vypadat po otevření prvního stupně 25. 5. 2020. Informace, které mám, jsou prozatím jen z médií.

My ředitelé dostaneme dle sdělení ministerstva školství do konce dubna manuál s pokyny, co je třeba splnit proto, aby škola mohla být otevřená. Osobně mě velmi zajímají především nutná hygienická pravidla a podmínky nejen pro školu, ale hlavně i pro školní jídelnu. Chtěla bych Vás tímto požádat, abyste mi poslali na e-mail zsherspice@seznam.cz vyjádření, zda budete posílat své dítě do školy (byť zatím jen nezávazně), pomůže mi to lépe nastavit celý systém. Jen zatím nemohu sdělit podrobnosti, protože ty připravíme až před oním datem.

Druhou oblastí je vysvědčení. I toto téma zatím hodně rezonuje médii, ale i zde čekám na vyhlášku MŠMT, která upraví podmínky pro závěrečné hodnocení žáků v tomto pololetí. Jakmile tedy rozhodnu, v jaké podobě bude vysvědčení vydáno, tak Vás s tím okamžitě seznámím. Vím, že všichni doma pilně pracujete, to je moc dobře, děkuji Vám za to.

 

Přeji pěkný den.

                                                   

                                                         Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy

 

Další termíny k vyzvednutí formuláře OŠETŘOVNÉ a dalších tiskopisů, pracovních sešitů,..:

Ředitelství ZŠ, MŠ ( tel. 602296624)

Úterý: 8:00-10:00 

Služba ve škole ( tel. : 728 640 729)

Čtvrtek: 8:00-8:30 paní školnice

 

STŘEDA 18.3.2020: 8:00-8:30

PÁTEK    20.3.2020: 8:00-8:30

PONDĚLÍ  23.3.2020: 8:00-8:30

JINÝ TERMÍN VYZVEDNUTÍ FORMULÁŘE JE MOŽNÝ PO TELEFONICKÉ DOHODĚ S PANÍ ŠKOLNICÍ JINDROU SVOBODOVOU NA TEL. ČÍSLE 728 640 729

 

Formulář OŠETŘOVNÉ je připraven k vyzvednutí každé úterý od 8:00-10:00 hodin, nebo po telefonické domluvě. 

Tel: 602296624

Vážení rodiče, milí žáci,

nabízíme pomoc při domácím vyučování. Nakladatelství Nová škola  nabízí bezplatný přístup k interaktivním učebnicím. ČT na kanálu ČT2 vysílá denně od 9:00 vysílání pořad UčíTelka pro Vaše děti.

 

 

 
Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. nabízí žákům, rodičům i učitelům bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí 
– více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.
 
K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.
 
Všechny MIUč+ lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz nebo přes instalovaný program Media Creator.
 
Bezplatně poskytujeme rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.
 
Kontakt:
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Bratislavská 23d
602 00 Brno
IČO: 25501356
DIČ: CZ25501356
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 27537.
tel.: 545 222 286, 777 577 739
e-mail: nns@nns.cz
 

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY HERŠPICE

OD 11. BŘEZNA 2020  až do odvolání se ruší pravidelná výuka. Bude nahrazena domácí přípravou. Úkoly budou zveřejněny na webových stránkách ve složce třídy.

První zadání úkolů bude k dispozici ve čtvrtek 12.3.2020.

Úkoly budou zadávány vždy komplexně na celý týden.

Prosíme zákonné zástupce o dohled nad domácí přípravou dětí.

Děkujeme a věříme, že se zase brzy děti vrátí do svých lavic.

 

 

 

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf (218.63 kB)

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-.pdf (208.96 kB)

Školní rok 2019-2020

 

OZNÁMENÍ

Ve dnech 23. 12. 2019 -5.1.2020 bude mateřská škola, základní škola i školní družina uzavřena.

 

Sběr starého papíru se bude konat v měsíci říjnu.

Termín bude upřesněn.

 

Termíny třídních schůzek 2019 - 2020:

27. listopadu 2019 v 16:00 hodin ve třídách

24. března 2020 v 16:00 hodin ve třídách

16. června 2020 v 16:00 hodin ve třídách

 

Přehled prázdnin a volných dnů ve školním roce 2019-2020:

Zahájení:  pondělí 2. září 2019

Konec 1. pololetí:    30. ledna 2020

Konec 2. pololetí:   31. června 2020

Zahájení dalšího školního roku:   1. září 2020

Den české státnosti:   28. září 2019

Podzimní prázdniny:   29. - 30. října 2019

Vánoční prázdniny:   23. prosince 2019 - 3. ledna 2020 ( nástup do školy 6. 1. 2020)

Pololetní prázdniny:  31. ledna 2020

Jarní prázdniny:    17. - 23. února 2020

Velikonoční prázdniny:   9., 10., 13. dubna 2020

Hlavní prázdniny:   1. června 2020 - 31. srpna 2020

 

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 19. DUBNA 2018  OD 14:00 - 17:00 HODIN.

S SEBOU: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněný dotazník ( můžete vyplnit přímo u zápisu).

 

Těšíme se na Vás.

 

Oznámení o uskutečnění voleb do školské rady.

Termín voleb:               6. 10. 2017

Místo konání voleb:    I. třída ZŠ Heršpice

Výzva k podání návrhu kandidátů  do 23.9.2017

Informace o vyhlášení voleb,základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb, byly předány zákonným zástupcům žáků na mimořádné třídní schůzce 7.9.2017, vyvěšeny na webových stránkách školy a na školní nástěnce.


Termíny třídních schůzek ve školním roce 2017/2018

 

7. září 2017 v 17:00 ve třídách

8. listopadu 2017 v 17:00 ve třídách

16. dubna 2018 v 17:00 ve třídách

 Školní rok přehled prázdninových dnů
Začátek školního roku: 04. 09. 2017
Sanitární den - ředitelské volno: 16. 11. 2017
Vánoční prázdniny: 23. 11. 2017 - 02. 01. 2018
Konec vyučování v 1. pololetí: 31. 01. 2018
Pololetní volno: 02. 02. 2018
Jarní prázdniny: 05. 02. 2018 - 11. 02. 2018
Velikonoční prázdniny: 29. 03. - 30. 03. 2018
Konec vyučování v 2. pololetí: 29. 06. 2018
Začátek školního roku 2018/2019: 03. 09. 2018

  

 Hodiny a přestávky
1. hodina: 08:00 - 08:45     
2. hodina: 08:55 - 09:40
3. hodina: 10:00 - 10:45
4. hodina: 10:55 - 11:40
5. hodina: 12:10 - 12:55

 Omlouvání nepřítomnosti žáků

Na základě §50 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Rodiče omluví žáka bezprostředně po návratu žáka do školy písemně třídnímu učiteli, a to na omluvném listu v žákovské knížce. Žádost o uvolnění z předem známých důvodů podávají rodiče předem písemně třídnímu učiteli (uvolnění na 1 den) a řediteli školy (na více dní).
 


 

ŠKOLNÍ ROK 2017-2018 plán činnosti Základní školy Heršpice

Dlouhodobé projekty školy:

Den jak má být

Ovoce do škol

Mléko do škol

Recyklohraní

Krátkodobé projekty:

72 hodin


 

ZÁŘÍ

Slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti rodičů a pana starosty

Projektový den: Zeleninový - Co najdeme na našich zahrádkách- ochutnávka

Třídní schůzka ( 7. 9. 2017 )

Rádio Petrov v 1. třídě

Státní svátek

 

ŘÍJEN

Projekt 72 hodin „Školní dvorek jako ze škatulky“

Konzultační den ( 4. 10. 2017)

Sběr starého papíru

Projektový den: Dýňový den

Plavecký výcvik

Podzimní prázdniny ( 26.-27.10.2017)

 

LISTOPAD

Konzultační den ( 1. 11. 2017)

Projektový den: Bramborový den s táborákem

Třídní schůzky ( 8. 11. 2017 )

Drakiáda

Návštěva divadla Radost v Brně

Ředitelské volno - Sanitární den (16. 11. 2017)

 

PROSINEC

Konzultační den ( 6. 12. 2017)

Projektový den: Čertovské harašení s Mikulášskou nadílkou

„ Vánoce, vánoce, přicházejí“ - pečení perníčků v KD heršpice

Vánoční koledování- program pro rodiče a seniory v KD Heršpice

Tvořivé vánoční dílničky s rodiči

Projektový den: „ Štědrý večer nastal“- posezení u stromečku se nadílkou


 

LEDEN

Konzultační den ( 3. 1. 2017)

Projektový den: Stavíme sněhuláka

Předání pololetního vysvědčení ( 31. ledna 2018)

Projektový den: Moje vysvědčení


 

ÚNOR

Pololetní volno ( 2. 2. 2018 )

Jarní prázdniny ( 5. 2. - 11. 2. 2018 )

Projektový den: Školní maškarní karneval

Návštěva planetária v Brně


 

BŘEZEN

Konzultační den ( 7. 3. 2018)

Projektový den: Vítání jara

Noc s Andersenem

Návštěva předškoláků v 1. třídě

Projektový den: Den učitelů

Projektový den: Hody, hody, doprovody

Velikonoční prázdniny ( 29. - 30. 3. 2018)


 

DUBEN

Konzultační den ( 4. 4. 2018)

Zápis do 1. třídy

Třídní schůzky ( 16. 4. 2018 )

Projektový den: Pasování prvňáčků mezi čtenáře.

Projektový den: Čarodějnické rejdění


 

KVĚTEN

Konzultační den ( 2. 5. 2018)

Projektový den: Maminky mají svátek

Fotografování

Sběr starého papíru


 

ČERVEN

Konzultační den ( 6. 6. 2018)

Projektový den: Děti na celém světe slaví svátek.

Školní výlet

Slavnostní rozloučení se školním rokem a přivítání předškoláků do řad školáků.


 

Celoroční plán školy bude upravován a aktualizován dle aktuálních požadavků.

Vypracovala řed. školy za spoluúčasti pedagogických pracovníků.